تعرفه ساخت تیزر تبلیغاتی

بروزرسانی ۱۳۹۷

تعرفه ساخت انواع تیزر تبلیغاتی و آگهی و تیزر تلویزیونی

تعرفه ساخت فیلم صنعتی

# انواع فیلم صنعتی ۱ تا ۳ دقیقه ۴ دقیقه به بالا
۱ فیلم صنعتی برای کارخانجات و کارگاه های تولیدی دقیقه ای ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دقیقه ای ۹۰۰ هزار تومان
۲ تهیه فیلم از روند تولید محصولات در کارخانجات دقیقه ای ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دقیقه ای ۹۰۰ هزار تومان
۳ تولید فیلم تبلیغاتی از محصولات دقیقه ای ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دقیقه ای ۹۰۰ هزار تومان

 

تعرفه ساخت تیزر تلویزیونی

انواع تیزر تلویزیونی ۱۰ تا ۳۰ ثانیه ۶۰ ثانیه
تیزر تلویوزیونی برای کارخانجات و تولیدی ها از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۲ میلیون
تیزر تلویزیونی برای معرفی محصولات از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان  ——
تیزر تلویزیونی موشن گرافیک تماس بگیرید تماس بگیرید

تعرفه موشن گرافیک

تعرفه انواع موشن گرافیک
۱۰ تا ۳۰ ثانیه ۶۰ ثانیه
تعرفه موشن گرافیک ۲ بعدی (کلاس A) تماس بگیرید ——
تعرفه موشن گرافیک ۲ بعدی (کلاس B) تماس بگیرید  ——
تعرفه موشن گرافیک ۳بعدی و ایزومتریک تماس بگیرید تماس بگیرید