تعرفه ساخت تیزر تبلیغاتی

تعرفه ساخت فیلم صنعتی

# انواع فیلم صنعتی ۱ تا ۳ دقیقه ۴ دقیقه به بالا
۱ فیلم صنعتی برای کارخانجات و کارگاه های تولیدی دقیقه ای ۹۰۰ هزار تومان دقیقه ای ۸۰۰ هزار تومان
۲ تهیه فیلم از روند تولید محصولات در کارخانجات دقیقه ای ۹۰۰ هزار تومان دقیقه ای ۸۰۰ هزار تومان
۳ تولید فیلم تبلیغاتی از محصولات دقیقه ای ۹۰۰ هزار تومان دقیقه ای ۸۰۰ هزار تومان