تعرفه ساخت انواع تیزر تبلیغاتی و آگهی و تیزر تلویزیونی

تعرفه ساخت فیلم صنعتی

# انواع فیلم صنعتی ۱ تا ۳ دقیقه ۴ دقیقه به بالا
۱ فیلم صنعتی برای کارخانجات و کارگاه های تولیدی دقیقه ای ۹۰۰ هزار تومان دقیقه ای ۸۰۰ هزار تومان
۲ تهیه فیلم از روند تولید محصولات در کارخانجات دقیقه ای ۹۰۰ هزار تومان دقیقه ای ۸۰۰ هزار تومان
۳ تولید فیلم تبلیغاتی از محصولات دقیقه ای ۹۰۰ هزار تومان دقیقه ای ۸۰۰ هزار تومان

تعرفه ساخت تیزر تلویزیونی

انواع تیزر تلویزیونی ۱۰ تا ۳۰ ثانیه ۶۰ ثانیه
تیزر تلویوزیونی برای کارخانجات و تولیدی ها از ۸۰۰ هزار تومان ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
تیزر تلویزیونی برای معرفی محصولات از ۷۰۰ هزار تومان  ——
تیزر تلویزیونی موشن گرافیک از ۷۰۰ هزار تومان ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان