عکاسی صنعتی از مجموعه شامل چه دسته از تصاویری است؟ گرفتن عکس از محیط کارخانه و یا شرکت بدون در نظر گرفتن وسعت آن و گرفتن عکس از محصولات و یا سرویس های ارائه شده توسط مجموعه شما جزو اصلی ترین اهداف عکاسی صنعتی است. این تصاویر را می‌تواند در ادامه برای موارد مختلفی به کار برد. یکی از این کاربردها، قرار دادن بر روی بخش های مختلف وب سایت است.

امروز هر شرکت دارای یک وب سایت به عنوان شعبه مجازی خود است. یکی از نکات حائز اهمیت در افزایش تاثیرگذاری این وب سایت، استفاده از تصاویری زیبا و حرفه‌ای است. از آنجایی که این شعبه الکترونیکی نماینده کل شرکت است، بهتر است تا جای ممکن از استفاده از تصاویر آماده در اینترنت درون آن خودداری کرد

عکاسی صنعتی

مجموعه ما در زمان انجام پروژه های عکاسی صنعتی که یکی از تمرکزهای درخواست کننده، تولید محتوای چند رسانه‌ای برای وب سایت است، تاکید خاصی بر روی این دسته از عکس ها دارد، چرا که حتی بدون توجه به هدف شامل قرار دادن بر روی وب سایت و یا قرار دادن بر روی قسمتی از یک ویدیوی تبلیغاتی، حس صمیمیت خوبی ایجاد کرده و به ارتباط برقرار کردن مخاطب با مجموعه شما کمک می‌کند.

اگر فعالیت شرکت شما در حوزه های صنعتی مانند، فن آوری، تولید محصول، ساخت و ساز و… می باشد، گرفتن عکس از محیط کاری شما که به یک اثر ماندگار تبدیل شود تا مخاطبین خود را جذب کنید، بسیار مهم است.

ثبت تصاویر بی کیفیت و مبتدی موجب از دست رفتن زحمات چندین ساله شما خواهد بود.در این قسمت ما تاثیرات عکاسی و ساخت تیزر حرفه ای نگاه خواهیم کرد که چگونه کیفیت بازاریابی شما را افزایش خواهد داد.

عکاسی تبلیغاتی

در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﺰر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ، ﯾﮑﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﺰر ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ از ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺗﯿﺰر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﺰر و ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﮑﻤﻞ ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ. ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺮدم از ﻏﺮﻓﻪ ی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای ، ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد.

رابطه عکاسی و ساخت تیزر

ﯾﻌﻨﯽ ورود ، ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺼﻮرت ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ از ﭼﻨﺪ راه ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﺰر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﻃﺮف و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﺰر از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ. ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﺮوع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻣﺤﺼﻮل و… ﺷﺮوع ﮐﺮد و در اداﻣﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﺪن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﺰر و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺸﺎر آن ﮐﺮد.

عکاسی از نمایشگاه

با شروع فصل برگزاری نمایشگاه ها، شرکت ها نباید فقط به حضور مردم در غرفه‌ها بسنده کنند، چون در حال حاضر قسمت بزرگی از فعالیت مردم در شبکه های اجتماعی و موتور های جست‌و‌جو صورت می‌گیرد. حال با انجام عکاسی از غرفه ساخته شده برای نمایشگاه باید مردم را از سوی دیگر راغب کرد تا در نمایشگاه حضور پیدا کنند.

با یک عکاسی حرفه‌ای و قابل توجه از غرفه نمایشگاه میتوان قبل از حضور مشتری در نمایشگاه تصمیم مشتری را برای عقد یک قراداد کلان تایید کرد. زیرا مشتری زمان بیشتر و دقت بالاتری برای تصمیم گیری در تنهایی دارد و کافیست عکاسی از غرفه، فعالیت و محصولات شما با کیفیت بالایی انجام گیرد.

 

ساخت تیزر یا موشن گرافیک؟

ساخت تیزر برای معرفی یک محصول یا برند به تنهایی میتواند کامل باشد، حال ممکن است شما برنامه‌ای برای معرفی یک رویداد، سمینار یا نمایشگاه را دارید.

برای تبلیغات یک نمایشگاه یا سمینار ممکن است هزینه زیادی را نخواهید صرف کنید، برای همین ساخت تیزر موشن گرافیک برای همچنین رویدادی منطقی تر خواهد بود، مگر اینکه هدف از ساخت تیزر رئال بیشتر برای به نمایش گذاشتن دستاورد های صنعتی یا خدماتی شما باشد.

عکاسی از محصول

کیفیت بالا در عکس های محصولات شما یکی از دارایی هایی است که کسب و کار شما می تواند روی آن سرمایه گذاری کند.مشتریان بالقوه تحقیق را از طریق رسانه های آنلاین، چاپ، نمایشگاه های تجاری و در بروشور ها و کاتالوگ ها، انجام می دهند.که در اینجا عکس هایی که شما در این قسمت ها استفاده کرده اید اثر خود را می گذارند.

پرتره های تجاری

اگر می خواهید کسب و کارتان در دیده های جلا داده شود و جذابیت بالایی داشته باشد، باید از پرتره های تجاری استفاده کنید.تصاویر کارکنان شما باید حرفه ای باشد و سازگار با تصویر برند شما.

از پرتره های کسب و کار می توانید در تصاویر پروفایل ها استفاده کنید و یا در بیوگرافی سایت شرکت و همچنین در صفحه لینکداین LinkedIn.حتی اگر کاری انجام می دهید که محیط دفتر نیست، پرتره های تجاری برای به نمایش گذاشتن توانمندی ها و نگرش مشتریان شما بسیار مهم هستند.

عکاسی معماری

پروژه های ساختمانی خود فراموش نکنید! تصور مردم از شرکت شما تا حد زیادی توسط عکاسی از محل کار شما تحت تاثیر قرار می گیرد.عکاسی معماری شامل عکس های قسمت خارجی ساختمان تکمیل شده، اتاق های مبله، تاسیسات ساختمان و… می شود.

عکاسی از محل کار

این سبک عکاسی صنعتی باعث می شود تا حدی مشتریان شما با محل کار شما آشنا شوند و حس کنجکاوی آنها برانگیخته شود.مشتریان مایلند کارکنان را در محل خود کار ببینند.یکی دیگر از مزایای عکاسی از محل کار این است که باعث می شود خرابی ها و قسمت هایی که شما مایل نیستید از کار شما دیده شوند با استفاده از تکنیک های عکاسی پوشانده می شوند.

چگونه یک تیزر سفارش دهیم

برای سفارش ساخت تیزر تبلیغاتی، کافیست اول نیاز های خود را بررسی کنید و سپس بودجه و هزینه مد نظر برای ساخت تیزر. ممکن از هزینه‌ای که برای ساخت تیزر لحاظ کرده باشید برای ساخت یک تیزر ارزان قیمت و کم هزینه باشد. اما نگران این مورد هم نباشید، کافیه فقط با ما ارتباط برقرار کنید و خواسته های خودتان را در مورد ساخت تیزر تبلیغاتی دلخواه بیان کنید.

از نکات مهمی که برای سفارش ساخت تیزر باید حتما لحاظ کنید، زمان کافی برای تولید و ساخت تیزر تبلیغاتی است. یک تیزر تبلیغاتی موفق باید مراحل پیش تولید را سپری کند که عوامل و گروه ساخت تیزر با دقت زمان کافی مراحل تولید و پس تولید (پُست پروداکشن) تیزر را سپری کنند.

وقتی گروه تولید کننده تیزر تبلیغاتی زمان کافی در اختیار نداشته باشد، دقت کار کم شده و ممکن از کیفیت فدای کمیت شود. شما به عنوان سفارش دهنده تیزر تبلیغاتی باید قسمتی از زمان تولید را به اصلاح تیزر قرار دهید، چون ممکن از به درخواست شما قسمتی‌از کار اصلاح شود.

شرکت ساخت تیزر یا گروه های شخصی

در مورد اینکه برای ساخت تیزر سفارش خود را به شرکت معروف، آژانس تبلیغاتی یا یه گروه شخصی و مجرب تبلیغاتی ارائه دهیم نظرات فراوانی است. اما امروزه با رقابتی که بین این شرکت ها و افراد وجود دارد، میتوان گفت گروه هایی که بصورت شخصی در تولید و ساخت تیزر فعالیت می‌کنند چیزی از نظر ‌کیفیت کم ندارند.

قسمت مهتر این انتخاب که، به چه کسی ساخت تیزر را محول کنیم قطعا هزینه‌ای که برای ساخت تیزر صرف می‌شود است اما این موضوع ثابت شده‌ای می‌باشد.

زیرا قیمت هایی که گروه های تبلیغاتی برای ساخت تیزر ارائه می‌دهند بسیار کمتر و ارزان تر نسبت به شرکت های تبلیغاتی است.

Advertising-photography

عکاسی تبلیغاتی، چه زمان چه موقع

حتماً این را حس کرده اید که رقابت بین کمپانی و شرکت ها بسیار زیاد شده است اما با وجود عکاسی تبلیغاتی نگران این موضوع نباشید.

عکاسی تبلیغاتی این امکان را به شما می دهد تا از رقبا پیشی بگیرید. برای مثال شما باید از محیط کار، نمایشگاه هایی‌که برگزار میکنید، سمینار ها و تمامی فعالیت های مهمی که پیش رو دارید عکاسی کنید و گزارش تهیه کنید اما باید این را در نظر داشته باشید که یک عکاسی غیر حرفه ای شما را از این رقابت باز می دارد.

با فعالیت زیاد مردم در شبکه های اجتماعی سطح کیفیت دیداری بالا رفته است عکاسی خوب را از بد تشخیص می‌دهند.

همین امر کار شما را راحت نمیکند و باید یک عکاس حرفه‌ای را برای عکاسی تبلیغاتی خود استخدام کنید و یا به گروه حرفه ای عکاسی بسپارید.

عکاسی تبلیغاتی قسمتی جدا ناپذیر از فعالیت های کاری بزرگ، استارتاپ ها، کارخانه، شرکت های تولیدی و… می‌باشد و زمان و مکان مشخصی ندارد. همه وقت باید عکاسی تبلیغاتی را مد نظر داشت و امروزه با وجود شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام باید بیشتر اهمیت داد.

عکاسی برای اینستاگرام بصورت گزارش کار، ارائه فعالیت و خدمات، معرفی محصولات و امور دیگر انجام می‌شود که باید برای این بخش اهمیت فراوانی قائل شد.

اول عکاسی یا ساخت تیزر تبلیغاتی؟

برای اینکه بدانیم اول با عکاسی شروع کنیم یا ساخت یک تیزر تبلیغاتی، باید اول به خودمان رجوع کرد که قرار است تبلیغات خود را در کجا و چه موقع شروع کنید. عکاسی و ساخت تیزر مکمل یکدیگر هستند اما برای شروع یک مارکیتنگ پر قدرت هر دوی اینکار بصورتی واجب هستند.

عکاسی از محصول تنها یک بُعد از محصول شما را به نمایش می گذارد اما ساخت تیزر برای محصول، با توجه به نوع نگارش و سناریو تیزر می توان تمام ابعاد محصول، شرکت، کارخانه و هر عنوانی که می خواهید را به مخاطب برسانید.

ساخت تیزر یا فیلم تبلیغاتی؟

اولین تفاوتی که میان ساخت تیزر و فیلم تبلیغاتی می توان به آن اشاره کرد، زمان است. زمان است که یک تبلیغ را به می توانیم تیزر و دیگری را فیلم تبلیغاتی نام ببریم. اما قبل از زمان عنوانی به نام داستان به مراتب این تفاوت را ایجاد می کند. اما نگارش یک داستان و سناریو کوتاه برای ساخت فیلم تبلیغاتی به مراتب کاری دشوار و زمان بر است.

حالا تصمیم با شماست که احساس می کنید برای تبلیغات خود به ساخت یک تیزر کوتاه و مهیج نیاز دارید یا یک فیلم تبلیغاتی با داستانی مجذوب کننده!