تیزر تلویزیونی بازرگانی جامه آرایان (نازفر) - ساخت تیزر تبلیغاتی | Tzer

تیزر تلویزیونی بازرگانی جامه آرایان (نازفر)

ساخت تیزر تبلیغاتی تلویزیونی بازرگانی جامعه آرایان، واردکننده تجهیزات گلدوزی و خیاطی، پخش در مرکز استان ها.